تاریخچه خاتم کاری – دوره صفوی

هنرهای دستی در دوره ی صفویه رو به تکامل نهاد و هنرمندان از هر گوشه کشور به اصفهان ، پایتخت ایران در آن زمان ، روی آوردند و هنرهای فراموش شده ایران از نو پایه گذاری کردند در زمان صفوی کوشش زیادی برای ساختن و یا ترمیم ساختمان مقبره ها و بارگاه ها شد .…